Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Fallen Slaves? – NO !!! ;Έκπτωτοι Σκλάβοι; – ΟΧΙ !!!

http://ireport.cnn.com/docs/DOC-911288
Fallen Slaves? – NO !!!

Every step that we make, it has to be done to the unique road of Life and inside the prisma to defend our human rights, our Freedom and Truth... To defend our Destiny and Eimarmeni  to rise up and not to fall as Fallen Slaves!
And what is that for which all of us live?... – But what else of the Faith, that moves our Will to become action and insists showing us, that there is something more beyond  the material values and that is our whole Being!
 And as the St. Vasileios the Great told:
"Do not hesitate to die for the sake of that for which you live."

Michail N. Avellas
Translated at Hellenic language
Έκπτωτοι Σκλάβοι;  – ΌΧΙ !!!
Κάθε βήμα που κάνουμε, πρέπει να γίνεται στην μοναδική οδό της Ζωής και μέσα από το πρίσμα να υπερασπιζόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματά μας, την Ελευθερία και την Αλήθεια... Να υπερασπιζόμαστε την Μοίρα και Ειμαρμένη μας να ανέλθουμε και όχι να εκπέσουμε ως Έκπτωτοι Σκλάβοι!
Και τί είναι αυτό για το οποίο ζεις, ζούμε και ζω;.. - Μα τί άλλο από την Πίστη, που κινεί το Θέλω μας να γίνεται πράξη και επιμένει να μάς δείχνει πώς υπάρχει κάτι υπεράνω υλικών αξιών και αυτό είναι το ίδιο μας το Είναι!
Και ως αναφέρει και ο Μέγας Βασίλειος:
"Μη διστάζεις να πεθάνεις για χάρη εκείνου για το οποίο ζεις."
Μιχαήλ Ν. Αβέλλας