Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

The Reunion of the Churches. Η Επανένωσις των Εκκλησιών.

http://ireport.cnn.com/docs/DOC-925753


After the recent announced resign of Pope Benedict XVI, it is starting the Era of the real reunion of the two Churches. It’s been gone 959 years, almost a millennium from the official schism of 1054 a.C. between East and West with the exchange of curses between them and the split to the Catholic Church and the Eastern Orthodox Church. The reason was the supremacy.
But now, it seems that 1000 years split goes to the end and the new orient of churches is dawning from the west.
The differences that divide the Community of Jesus Christ can overcome the levees and through the prism of his message "Love each other in Peace to us", we can lead the humanity at the stairway to a Fair World and write the new Book of Life.
Looking to the future, the only faith to live.

Hellas, 12 February 2013, zero time

Michail N. Avellas

translation at Hellenic (greek) language

Μετά και την προαναγγελθείσα παραίτηση του Πάπα Βενέδικτου ΙΣΤ, άρχεται επίσημα και η εποχή της πραγματικής επανένωσης των δύο εκκλησιών. Πάνε 959 χρόνια, σχεδόν μία χιλιετία από το επίσημο σχίσμα του 1054 μ.Χ. μεταξύ Ανατολής και Δύσης με την ανταλλαγή αναθημάτων και αρών και τη διάσπαση στην καθολική και την ανατολική ορθόδοξη εκκλησία. Ο λόγος τα πρωτεία. Κι όμως φαντάζει ότι τα 1000 χρόνια διάσπασης βαίνουν προς το τέλος και μία νέα ανατολή εκκλησιών χαράζει από τη δύση.
Οι διαφορές που χωρίζουν την κοινωνία του Χριστού μπορούν να υπερβούν τα αναχώματα και μέσα από το πρίσμα του μηνύματός του «Αγαπάτε αλλήλους εν Ειρήνη ημίν», να οδηγήσουμε την ανθρωπότητα στα σκαλοπάτια για έναν Δίκαιο Κόσμο και να γραφεί το νέο Βιβλίο της Ζωής.
Με το βλέμμα στο μέλλον, η μόνη πίστη να ζεις.

Ελλάς, 12 Φεβρουαρίου 2013, ώρα μηδέν

Μιχαήλ Ν. Αβέλλας