Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

ΑΝΕΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 33,33% ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ. ASCENDING TO THE 33.33% OF UNEMPLOYMENT.Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013. Διανομή τροφίμων στο Κορωπί Αττικής. Σκηνές ντροπής και απόλυτης εξαθλίωσης σε μία ένεση ανακούφισης από την βαθιά πενία. Δεύτερο παρόμοιο συμβάν σε λίγες μόλις ημέρες στην χειμαζόμενη Ελλάδα.
Μην τους ξευτελίζετε τους απόρους. Έρχονται να πάρουν λίγη τροφή. Είναι εξαθλιωμένοι πλέον και το χειρότερο όλων! Όχι μόνον υλικά, αλλά και ηθικά. Το ρεπορτάζ που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο είναι ενδεικτικό: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yWEjOIJ9uao&noredirect=1


Με την ανεργία γοργώς αναβαίνουσα και τείνοντας να ξεπεράσει την οροφή του 33,33% σε λίγους μήνες σε επίσημους δείκτες. Και τότε ανεξέλεγκτο αυτό που θα συμβεί.
Η εναπομείνασα εργατική τάξη των αυστηρών περικοπών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, δεν θα δύναται να συντηρήσει το 1/3 των ανέργων και το άλλο τόσο περίπου των συνταξιούχων.
Με τα αποθεματικά των ταμείων άδεια και το διαπίστευμα του Κράτους ανύπαρκτο.
Με την ανάπτυξη σε αρνητικούς ρυθμούς ύφεσης και την παγκόσμια κοινότητα στην ακριβή ιδιοσυχνότητα, περιμένοντας η βελόνα να φτάσει 33,33 Hz.
Είναι τα δείγματα γραφής, ότι αν δεν δοθεί οριστική λύση και κατάπαυση του πυρός στον Α’ Παγκόσμιο Οικονομικό Πόλεμο, τότε και έπειτα από ορισμένο χρονικό διάστημα η λύση θα φαντάζει απατηλό όραμα.
Και τότε να δούμε πώς θα σωθεί, ακόμη κι αυτό που θα αξίζει να σωθεί;!...
Επιτακτική όσο ποτέ άλλοτε η Κάθαρσις!
Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα έχει τα ηνία αυτού του Κόσμου, αλλά η ευημερία και η ποιότητα ζωής των πολιτών του Κόσμου μέσα από το πέρασμα στη νέα Ενέργεια.
Εν κατακλείδι με λίγους στίχους που εμπνεύσθηκα από τη στιχομυθία με τη φίλη μου τη Μάρω, που έγραψε: « Τι ωραία έτσι σαν μπόρες, να ερχότανε και να φεύγανε, οι στεναχώριες μας!!!».
Όλες οι μπόρες κι αν θα ρθουν,
εμείς θα πολεμούμε
να ξαναδούμε Άνοιξη σ' αυτόν τον γκρίζο τόπο.
Όπου θα ανθίζει η Ζωή και η Δικαιοσύνη!
Με την Αλήθεια τις θωρώ,
μπροστά μου γονατίζουν,
γιατί εγώ ονειρεύομαι
έναν καινούριο Κόσμο!!!


Από την Ορεστιάδα - Ελλάς, 26 / 02 / 2013
Με τιμή και προβληματισμό
Μιχαήλ Ν. Αβέλλας
Αν. Δημοτικός Σύμβουλος Τεμπών – Αστυνομικός – Μέλος Α’ Βάθμιας Επιτροπής Εκπαίδευσης Δ. Τεμπών
_____________________________________________________

ASCENDING TO THE 33.33% OF UNEMPLOYMENT.

Tuesday, February 26, 2013. Food distribution in Koropi Attica. Scenes of shame and absolute destitution in one injection relief from deep poverty. The second incident in just a few days in-ridden Greece.
Do not humiliate the poor. They come to get some food. They are now impoverished and the worst of all! They are not only material, but also moral. The reportage at the youtube :
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yWEjOIJ9uao&noredirect=1
With the unemployment ascending and tending to exceed the roof of 33.33% in a few months in official indicators. And then, it will be uncontrolled, what will happen.
The remaining working class of stringent cuts in the private and public sector will not be able to maintain the 1/3 of the unemployed and the other 1/3 almost of the retired.
With the fund reserves empty and the State accredit nonexistent.
With the growth in negative rates of recession and the global community in the exact Eigen frequency, waiting for the needle to reach 33,33 Hz.
These representative samples prove, that if they won’t give the final solution and ceasefire in the First World Economic War, then after some time the Peace will seem as an elusive vision.
And then how will survive, even what deserves to be saved?! ...
It is imperative than ever the Catharsis!
I personally do not care who has the reins of this world, but the prosperity and quality of life of the Humanity, through the transition to new Energy.
To conclude with a few verses inspired by crosstalk with my friend Maro, who wrote: "What's so nice like the storms, to come and go our worries us!".
All the storms even they come,
we will fight by intense
to bring back the Spring in this gray place.
Where flourishes the Life and the Justice!
I stare at them with the Truth ,
They kneel from it,
because I am dreaming
a new World!

From Orestias - Hellas (Greece), 26/02/2013
With honor and reflection
Michail N. Avellas
D. Associate Consultant of Tempe – Member of A’ degree Educational Committee of Tempe – Hellene Policeman