Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

Δημιουργώντας Α.Ο.Ζ. και κοινό project μεταξύ γειτόνων λαών. Creating A.O.Z. (E.E.Z.) and a common project between neighboring countries.

Δημιουργώντας Α.Ο.Ζ. και κοινό project μεταξύ γειτόνων λαών.

Α.Ο.Ζ. μία συντομογραφία που σημαίνει Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και μας ταλανίζει λόγω αμφισβητήσεων για την περαιτέρω εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου μας. Ακούγοντας πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια και μη διεκδικώντας τις δάφνες του ειδικού σε αυτά τα θέματα, όμως στα πλαίσια της ανοικτής διακυβέρνησης σκέφτηκα να παραθέσω μία ιδέα. Πώς δημιουργείς στην πράξη Α.Ο.Ζ.; Εκμεταλλεύεσαι τον Ήλιο και τον Άνεμο στην όριο γραμμή της χώρας χερσαία και ειδικά θαλάσσια, τοποθετώντας φωτοβολταϊκά πάρκα ή ανεμογεννήτριες και ειδικά πάνω σε κάθε νησίδα και βραχονησίδα εντός της ελληνικής επικράτειας. Είναι εφικτό; Είναι. Έχει συμβεί στην Ιαπωνία και τρέχουν διάφορα projects για την υλοποίηση, όπως οι φωτογραφίες που παρατίθενται. Μία αναζήτηση στη μηχανή  google του διαδικτύου θα σας αποκαλύψει έναν κρυμμένο θησαυρό. Πηγές: http://japandailypress.com/kyocera-completes-japans-largest-offshore-solar-energy-plant-in-kagoshima-0639158/,  , http://www.energydigital.com/renewable_energy/japanese-breakthrough-in-wind-turbine-design, http://www.evwind.es/2013/03/27/japan-plans-to-increase-its-offshore-wind-energy-to-40-times-of-the-present-by-2020/31237
Μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος στα σύνορα γίνεται αυτό, όπου υπάρχει καθεστώς ειδικής στρατιωτικής ζώνης; Ναι, μετά παρρησίας το επιβεβαιώνω ότι στα χερσαία σύνορα του Έβρου εκατέρωθεν Ελλάδας και Τουρκίας επιδίδονται Έλληνες και Τούρκοι πολίτες σε γεωργικές εργασίες και σπαρτά, ως οφείλουν και πρέπει να κάνουν οι λαοί που έχουν υπογράψει συνθήκη ειρήνης με σκοπό την ευρύτερη προώθηση αυτής με την ανταλλαγή καινοτόμων ιδεών και την ανάπτυξη της οικονομίας και την ευημερία.
Άρα σε ένα κομμάτι της επιφάνειας της γης, το οποίο θεωρείται άγονο όπως η βραχονησίδα ή σε μία έκταση στην επιφάνεια της θάλασσας που θεωρείται η εσχατιά της Ελληνικής επικράτειας και χαρακτηρίζεται άγονη γραμμή ή ακόμη και μη βιώσιμη για ανάπτυξη, γιατί να μην τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, κατοχυρώνοντας και την εκεί παρουσία;
Συμμετοχή γειτόνων χωρών είναι εφικτή σε δεύτερο στάδιο με την από κοινού συμμετοχή στο σημείο που ενώνονται τα σύνορά μας με τα δικά τους με την δημιουργία ενός τέτοιου έργου εκατέρωθεν. Επιτέλους ας κάνουν κάτι οι λαοί για να συνυπάρξουν μαζί και να τους ενώνει ένα κοινό σημείο αναφοράς, αντί να ξορκίζουμε τον πόλεμο επιδιδόμενοι εκατέρωθεν σε οργασμό αγοράς αμυντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων, ο οποίος και πλήττει τον δείκτη αξιοπιστίας των χωρών, αποτρέποντας μεγαλεπήβολες επενδύσεις και εκτρέφοντας μίσος και φανατισμό.
Δεν αγνοώ τις πραγματικά αντικειμενικές δυσκολίες και την παρούσα κατάσταση των παγκόσμιων πραγμάτων. Όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος, πλην της ειρήνης, ανάπτυξης και συνεργασίας. Κλείνω με μία φράση πως κάποια στιγμή θα έρθει η στιγμή, που αυτό θα συμβεί.  
29η Μαρτίου 2014
Με τιμή
Αβέλλας Ν. Μιχαήλ

follows english translation
________________________________________________________________

Creating A.O.Z. (E.E.Z.) and a common project between neighboring countries.

A.O.Z. is a greek abbreviation that means Exclusive Economic Zone (E.E.Z.) and pesters us, because of disputes for the further exploitation of our mineral wealth. Listening too many years and not claiming the laurels of specialist in these matters, but in the context of open government I thought to quote an idea. How will you create in practice A.O.Z. (greek) or E.E.Z. ? Exploiting the Sun and Wind in land and sea boundary line of country, putting solar plants or wind turbines and especially on each island and islet in the Greek territory. Is it feasible? Yes. It has happened in Japan and run various projects for implementation, such as the photographs above. A google search on the internet will reveal a hidden treasure. Sources:
http://japandailypress.com/kyocera-completes-japans-largest-offshore-solar-energy-plant-in-kagoshima-0639158/,  , http://www.energydigital.com/renewable_energy/japanese-breakthrough-in-wind-turbine-design, http://www.evwind.es/2013/03/27/japan-plans-to-increase-its-offshore-wind-energy-to-40-times-of-the-present-by-2020/31237
You may wonder if this is possible at the border, where there is a regime of special military zone. Yes, I boldly confirm that at the land boundary line of Evros between Greece and Turkey, Greek and Turkish citizen to each side work in farming and crops, as they should do and must do the people who have signed a peace treaty for wider promotion of this, by exchanging innovative ideas, economic growth and prosperity.
So at a piece of the earth's surface, which is considered as a barren isle or in an area of ​​the sea surface that is considered the extremity of Greek territory and characterized barren line or even unsustainable for development, why not we put wind turbines and photovoltaic solar plants, and guaranteeing its presence?
The participation of neighbors is feasible in the second step with common profit sharing project, at the merging point of our borders with their own, creating this at both sides of the countries.
Finally the neighbors have to do something to co-exist together uniting them with a common reference point, rather than exorcising the war, but spending a lot of money each of us to the market for defense equipment programs, which affects the index of reliability and stability of countries, preventing grandiose investments and breeding hate and fanaticism.
I am not ignoring the real objective difficulties and the present state of global affairs. But there is no other way, other than peace, development and cooperation. I conclude with a phrase that some time will come the time, that it will happen.
March 29, 2014
Yours,
Avellas N. Michail