Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2015

Γεωοικονομία και προκλήσεις των καιρών. Geoeconomy and the challenges of era.

Γεωοικονομία και προκλήσεις των καιρών. Geoeconomy and the challenges of era.


(follows english translation)

Ακολουθούν πίνακες και συγκριτικοί πίνακες με τις ισοτιμίες των νομισμάτων των περιφερειακών δυνάμεων του πλανήτη και το πώς αλληλεπιδρούνε στις αγορές.
Αποτυπώνουνε μία τεράστια ανισορροπία μεταξύ των δυνάμεων που δείχνει πώς θα ρυθμιστεί με την επιβολή του δικαίου του ισχυρού. Οι ηγέτες βρίσκονται εμπρός σε προκλήσεις και σε ένα ετεροπαγές σύνολο και οι αποφάσεις τους όπως και η ουδετερότητα τους, θα επιφέρουν μη προβλεπόμενα αποτελέσματα. 
Ο πλανήτης βρίσκεται μπροστά σε προκλήσεις που θα αποτυπωθούν στη μνήμη ολωνών μας. 

Όλες οι οικονομίες δείχνουν καθοδική ύφεση και σταδιακή κατάρρευση και οι πληθωριστικές ενέσεις οξύνουν το πρόβλημα.
Τα κράτη του πλανήτη μέχρι και το πιο αδύναμο έχουν προβεί και προβαίνουν σε ένα συνεχές εξοπλιστικό ράλλυ αμυντικού και επιθετικού οπλισμού με υπόνοιες κρυφών πειραματικών οπλοστασίων (υπόθεση yellow-cake στο Ιράκ, Ιράν, Β. Κορέα κλπ.) οι οποίες αποτελούν αιτιατό επίθεσης. 

Τα Κράτη έχουν τα Όπλα, οι Αγορές το Χρήμα.
 Κάποια στιγμή θα ακουστεί το "έχουμε τα όπλα, έχετε το χρήμα" (We got the Guns, You got the Money) λόγω του στραγγαλισμού της παγκόσμιας μικρομεσαίας τάξης σε μία επιδεινούμενη δυστυχία και το οποίο θα προκαλέσει μία οξύτατη αντιπαράθεση. Δεν είναι άλλωστε και τόσο μακριά η υπόθεση των Ναϊτών Ιπποτών που είχαν συγκεντρώσει πλούτο και δανείζανε τον Βασιλιά της Γαλλίας Φίλιππο Δ' τον Ωραίο με την μετέπειτα καύση στην πυρά του Μέγα Μάγιστρου  Ζακ Ντε Μολέ την 11 Οκτωβρίου 1314 στο Παρίσι.  

Η δε επιβολή και επαναφορά της παγκόσμιας τάξης διά της βίας  θα επιφέρει περισσότερη εντροπία είτε με νίκη είτε με ήττα. 

Το θέμα είναι ποιες αποφάσεις έχουν ληφθεί για την ανθρωπότητα γιατί οι στόχοι της χιλιετίας του 1 και 2 δολλαρίων την ημέρα ως κατώτερο ημερομίσθιο απανταχού στον πλανήτη, μοιάζουν σαν να μοιράζεις καθρεφτάκια στους ιθαγενείς. Και όσο διαβαίνουμε όλο και πιο βαθιά στο τούνελ χωρίς φως των μέτρων δημοσιονομικής εξυγιάνσης, όλο και πιο σταθερή συναντάται η αντίληψη ότι ο στόχος είναι η δημιουργία μίας παγκόσμιας κοινωνίας σε 20 έτη με μισθούς των 90 EURO για το υποτιθέμενο κλείσιμο της ψαλίδας με τη δημιουργία υπερπόλεων σε ένα κτίριο όπως η Sky City .

Όσο για τα συγκριτικά στατιστικά δεδομένα αυτά στέκονται αμείλικτα και διαγράφουν την πορεία του μέλλοντος, όπως στην απευθείας μετάδοση, όπου πρώτα ταξιδεύει ο ήχος και έπειτα η εικόνα. 
Ο χρόνος πάντως πλέον γράφει και δεν δείχνει απλά. 

Οι αιτίες συνέβησαν, τα αιτιατά προκλήθηκαν και προκαλούνται όπως το ηφαίστειο που βοά και τα αποτελέσματα αρχίζουν να συμβαίνουν όπως όταν ξεχύνεται η λάβα στις συγκροτημένες κοινωνίες και στις δομές της. 
Όσο για εμάς πρέπει να παραμείνουμε όσο το δυνατόν σταθεροί στις ηθικές μας αξίες που εκπίπτουν και στον λόγο της τιμής μας. 
 17 Οκτωβρίου 2015
Αβέλλας Ν. Μιχαήλ
Αστυνομικός - Μέλος Διαβούλευσης Δ. Τεμπών

 

Geoeconomy and the challenges of era.

Here are comparative tables with exchange rates of the peripheral forces of the planet and how they interact in markets.
They reflect a huge imbalance between the forces that shows that it will be reset by the enforcement of the Lion's law. Leaders are facing the challenges and a motley body and their decisions as their neutrality will lead to unforeseen results. 
The planet is facing challenges that will be reflected in everyone's memory.

All the economies show a downward recession and gradual collapse and inflationary injections exacerbate the problem.
All the countries until the weakest are running a continuous armament rally with defense and offensive weapons and maybe with suspected hidden arsenals experimental (yellow-cake case in Iraq, Iran, N. Korea etc.) which are cause of attack.

The Countries got the Weapons, the Markets got the Money.
 It comes the day that we will hear the "we got the weapons, you have the money", because of the strangulation of the global compact class in a deepening misery, and which will cause a sharp confrontation. It is also not so far away the case of the Knights Templar who had amassed wealth and lend the King of France Philip IV the Nice with the subsequent burning at the stake of the Grand Master Jacques de Molay on October 11, 1314 in Paris.

And the imposition and restore of the world order through violence will bring more entropy either with victory or with defeat.

The issue is what decisions have been taken for humanity, because Goals of Millenium with 1 and 2 dollars per day as lower wages everywhere in the world, look like to share mirrors to the natives. And the crossing deeper and deeper in the tunnel without light of fiscal consolidation measures, it comes more stable the thought that  encountered that the goal is to create a global society in 20 years with a salary of 90 EURO for the closure of the supposed gap by creating hyperproliferative in a building such as Sky City .

As for the comparative statistical data they stand relentlessly and show the path of the future, as in the live broadcast, in which travels first the audio and then the picture.
The time, however, now writes and not just points.

The causes happened, the symptoms occasioned as the volcano when cries out and the results begin to happen as when pouring lava destroys the structured communities and structures.
As for us we have to stay as much we can stable at our moral values that keep falling and to our parole.

October 17, 2015
Avellas N. Michail
Hellene Policeman, Member of Consultation Committee of Tempe

comparison euro dollar last decade


comparison dollar and ruble with syrian 


comparison dollar/euro, dollar/rubleturkish/ euro

dollar/ euro

dollar/ ruble


ruble/ euro

china/ dollar

bitcoin/ euro

swiss / euro

syria / euro

syria/ dollar

syria/ russia